2-4 ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺮﺑﻦ دي اﮐﺴﯿﺪ

1-2-4 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ

دياﮐﺴـﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﮔﺎزي اﺳـﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺣﺘﺮاق، ﺑﯽﺑﻮ، ﻏﯿﺮ ﺳـﻤﯽ و ﺳـﻨﮕﯿﻦﺗﺮ از ﻫﻮا، داراي ﭼﮕﺎﻟﯽ 1/5 ﮐﻪ ﻫﺎدي ﺑﺮق ﻧﯿﺴـﺖ.

ﻃﺮز ﻋﻤﻞ آن ﻫﻨﮕﺎم اﻃﻔﺎء ﺑﺎ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺧ ﻔﻪ ﮐﺮدن رﻗﯿﻖ ﮐﺮدن اﮐﺴﯿﮋن ﻫﻮا و ﺳﺮد ﮐﺮدن آﺗﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ياﮐﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺒﺪ ﯾﻞ ﻓﺎز ﺑﻪ ازاي ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﯾﻊ، ﺑﻪ 0/56 ﻣﺘﺮ ﻣﮑ ﻌﺐ ﮔﺎز اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎز از ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﮔﺎز ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻣﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ ﺧﺎﻣﻮشﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺳـــﺮدﮐﻨﻨﺪه را ﻧﯿﺰ اﯾﻔﺎﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﮔﺎز در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﺎده سوﺧﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﺮﯾﻖ اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺆﺛﺮي ﻧﺪارد .

از دﯾﮕﺮ ﺧﺼﻮ ﺻﯿﺎت ﮔﺎز CO2 اﯾﻦ ا ﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺮﯾﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزش دﭼﺎرﺣﺮﯾﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ از آب و ﭘﻮدر اﺳﺖ.

ﮐﺮﺑﻦ دي اﮐﺴﯿﺪ در اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﻮدر ارﺟﺤﯿﺖ دارد زﯾﺮا ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺼﺎل ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮔﺮدد. ﮐﺮﺑﻦ دي اﮐﺴﯿﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻃﻔﺎءﺣﺮﯾﻖ ﺑﺎﯾﺪ داراي ﺧﻠﻮص %99,5 و رﻃﻮﺑﺖ ﮐﻤﺘﺮ از %0,01 و ﻣﻮاد روﻏﻨﯽ  ﮐﻤﺘﺮ از 10 ppm ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺨﺎزن CO2 ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻣﻘﺎوم و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷـﻨﺪ و در ﻧﻮع ﺑﺎ ﻓﺸـﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺎ 350 psi و در ﻧﻮع ﻓﺸــﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﺎ psi 850 ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸــﺎر داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﺨﺎزن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ 5 ﺳــﺎل ﯾﮑﺒﺎر از ﻧﻈﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ CO2 ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن آﺗﺶ در ﻫﻮاي ﻣﺠﺎور ﺣﺮﯾﻖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮردآزﻣﺎﯾﺶ ﻫﯿﺪروا ﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺗﺮاﮐﻢ ﻧﻮع و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﺎده در ﺣﺎل اﺷﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻄﻮرﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﺣﺮﯾﻖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮاﮐﻢ آن در ﻫﻮا ﺣﺪاﻗﻞ %34 ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن در ﺣﺮﯾﻖﻫﺎي ﺳــ ﻄﺤﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﯾﮏ دﻗﯿﻘﻪ و ﺑﺮاي ﺣﺮﯾﻖﻫﺎي ﻋﻤﻘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ 7 دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎﯾﺴـــﺘﯽ ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد. ﻟﺬا در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻓﻀـــﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ داراي درﯾﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻧﺸﺘﯽ ﺑﺎﺷـــﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺮاد ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﻣﻮاد ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻬﻢ ﮔﺎز CO2 ﺧﺎﻣﻮشﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدد.

ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺮﯾﻖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . ﻟﺬا در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزش دﭼﺎر ﺣﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ از آب اﺳﺖ. CO2 ﺑﺮاي ﺣﺮﯾﻖ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎ ﺳﺐ ا ﺳﺖ. زﯾﺮا ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻫﺪاﯾﺖ ﺑﺮق و ﺧ ﺼﻮ ﺻﺎ ﺣﺬف ﻣﻮاد ﺧﺎﻣﻮش ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ، ﺑﺎﻋﺚ اﺗﺼﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺧﺮاﺑﯽ در ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

2-2-4 اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ CO2 از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮐﺮﺑﻦ دي اﮐﺴﯿﺪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺤﻮه اﻃﻔﺎء ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

Total Flooding Systems .1
Local Application Systems .2

1-2-2-4 Total flooding system

در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن CO2 ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﭘﺎﺷﺶ آن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص در ﮐﻞ ﺣﺠﻢ ﯾﺎ ﻓﻀﺎي ﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد. در اﯾﻦ روش ﻣﯿﺰان ﻣﺎده ﺧﺎﻣﻮشﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪي ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻮردﻧﯿﺎز را ﺑﺮاي ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن ﺣﺮﯾﻖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎﺷـﺶ CO2 ﺑﺎﻋﺚ رﻗﯿﻖ ﺷـﺪن اﮐﺴـﯿﮋن ﻫﻮا و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﺧﺎﻣﻮش ﺷـﺪن آن ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﻮرد اﻃﻔﺎء ﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا در ﺻﻮرت وﺟﻮد درﯾﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎ روزﻧﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻣﯿﺰان اﺗﻼف ﮔﺎز زﯾﺎد ﺑﻮده و ﻣﺆﺛﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

2-2-2-4 Local application systems

اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﺛﺎﺑﺖ وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮔﺮدد. ﻣﺰﯾﺖ آن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﻣﻘﺪارﮐﻤﺘﺮي از ﻣﺎده ﺧﺎﻣﻮشﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش ﻧﻤﻮدن ﺣﺮﯾﻖ در ﻣﻨﺸـﺎء آن و ﺳـﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ و ﻣﺆﺛﺮﺑﻮدن روش ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ. اﯾﻦ ﺷـﯿﻮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳـﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻃﻔﺎء ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎﺷــﺪ. روش اﻃﻔﺎء ﻣﻮﺿــﻌﯽ ﺑﺮاي ﻣﮑﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮاد آﺗﺶﮔﯿﺮ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﺻــﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮاي اﻃﻔﺎء ﺑﻪ روش flooding Total ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻣﺎن، ﻣﺨﺎزن ﺳﻮﺧﺖ، اﺗﺎقﻫﺎي رﻧﮓ ﭘﺎﺷﯽ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ.

3-2-4 اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ CO2 از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﮐﺎري

ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دياﮐ ﺴﯿﺪﮐﺮﺑﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﻮﻃﻪﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ داراي دو ﻃﺮاﺣﯽ درﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﯽﺑﺎ ﺷﺪ. اﯾﻦ دو ﻣﺤﺪوده ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮ ﻓﺸﺎر ﮐﻪ ﻓﺸﺎري ﺣﺪود 750 psi و ﮐﻢ ﻓﺸﺎر ﺣﺪود psi 300 در دﻣﺎي 21 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد اﺳﺖ، ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺸﺎر ﻻزم ﺑﺮاي ﭘﺎﺷﺶ در ﻣﺤﻞ اﻓﺸﺎﻧﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از 150 psi ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان اﻓﺖ ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﯽ از ﻃﻮل و اﺟﺰاي ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻻزم اﻧﺠﺎم و ﺑﻪ ﻓﺸﺎر راﻧﺶ اوﻟﯿﻪ دراﺑﺘﺪاي ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

4-2-4 ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢ Flooding Total

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻔﺎء ﺣﺮﯾﻖ ﮔﺎزي از ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :

  • ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺎز ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﯿﺮ ﻫﺎي ﻣﺤﺮك
  • ﺳﯿﻠﻨﺪرﻫﺎي ﭘﺎﯾﻠﻮت ) درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮﻣﺎن از ﺗﺎﺑﻠﻮ1 (FECP
  • ﻣﺎﻧﯿﻔﻮﻟﺪ، ﺷﯿﻠﻨﮓ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺎز، ﺷﯿﻠﻨﮓﻫﺎي ﻣﺤﺮك ﺳﯿﻠﻨﺪرها
  • Pressure switch و ﺑﺮﻗﯽ ﺷﯿﺮﻫﺎي
  • ﭘﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﻧﺎزلﻫﺎي ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮔﺎز