جهت کنترل سیستم های اطفای حریق و ارتباط این سیستم ها با سیستم اعلان حریق به کنترل پنل های واسط نیاز می باشد. این کنترل پنل ها دارای تاییده های مطابقت با استانداردهای مخصوص سیستم های اطفای حریق از قبیل استاندارد اروپایی EN12094 می باشند. همچنین در این کنترل پنل ها امکانات و خروجی و ورودی های مورد نیاز سیستم های اطفای حریق از قبیل تخلیه دستی، به تاخیر انداختن تخلیه و غیره بصورت استاندارد تعبیه شده است.
ادوات جانبی جهت کنترل فرآیند اطفای حریق اتوماتیک از جمله Status Unit ها، چراغ های اخطار تخلیه و ایستگاههای تخلیه دستی نیز توسط سازندگان این کنترل پنل ها تامین می گردند که بدون واسطه به پنل مذکور متصل می شوند.