جهت انجام تست های راه اندازی و دوره ای سیستم های اعلان حریق بر طبق استاندارد، نیاز به ادوات خاص جهت تسهیل اینگونه تست ها می باشد. این ادوات فارغ از برند تجهیزات، برای تست انواع دتکتورها کاربرد دارند.
این ادوات بشرح ذیل می باشند :

  • بوم های بلند جهت تست دتکتورهای نصب شده در ارتفاع تا حداکثر 9 متر
  • سبد تست مخصوص دتکتورهای دود
  • سبد تست مخصوص دتکتورهای حرارتی
  • اسپری تولید دود جهت تست دتکتورهای دودی یا ترکیبی
  • دستگاه تولید حرارت جهت تست دتکتورهای حرارتی
  • تفنگ تولید شعله مصنوعی جهت تست دتکتورهای شعله
  • دستگاه باز و بست دتکتور در ارتفاع